Laatste nieuws

22
dec
Wij zijn gesloten wegens STOPZETTING.

Vanaf 22 december 2017 zij wij gesloten wegens stopzetting.
Ons pensioen lonkt.

Wij zijn gesloten wegens STOPZETTING.
vrijdag, 22 december 2017

Vanaf 22 december 2017 zijn wij gesloten wegens stopzetting.
Ons pensioen lonkt.

Na 8 Januari 2018 kunt u ons nog regelmatig telefonisch bereiken.

Voor alle maatwerk in ARDUIN, MARMER, en GRANIET, blijft Eric Van Houten bereikbaar op de firma KEMPENLAND via het telefoonnummer 014/ 86 73 13.

Contactgegevens Kempenland:
Telefoon: 014 / 86 73 13
mail: info@steenkapperijkempenland.be
website: www.steenkapperijkempenland.be
adres: Hezemeer  2  -  2430   LAAKDAL.

22
mrt
Terrastijd

Voorjaar is terrastijd...

Terrastijd
woensdag, 22 maart 2017

In het voorjaar wordt extra aandacht besteed aan terrastegels.
Wij bieden u de keuze uit vorstvrije natuursteentegels, maar ook keramiektegels kunnen geschikt zijn.
Breng ons gerust een bezoek en wij helpen u bij uw keuze.

 

 

4
mrt
Terrastegels

Terrastegels in Keramiek van 2 cm dikte !

Terrastegels
zaterdag, 4 maart 2017

Een terrastegel moet voldoende technische weerstand bieden.
Daarom produceren meer en meer fabrikanten tegels van 2 cm dikte.
Zij worden doorgaans in het formaat 60x60 cm aangeboden en zijn niet glad.

Ideaal dus voor voor terrassen, paden, rond zwembaden ....

Wij hebben in onze showroom een uitgebreide keuze. 

1
sep
Gekleurd voegsel

Ruim aanbod gekleurde voegproducten in voorraad.

Gekleurd voegsel
donderdag, 1 september 2016

Een mooie betegeling staat of valt bij verzorgd voegwerk.
Wij bieden een ruim aanbod aan kleuren voegsels.
Zij zijn bovendien waterdicht en elastisch.
Verkrijgbaar in doosjes van 5 kg, verpakt in overdozen van 5x5 kg.


kleuren in voorraad:

Zilvergrijs (lichtgrijs)
Manhattan (grijs)
Grijs
Antraciet  (donker grijs)
Buxy  (bruin)
Beige
Jasmijn   (licht creme)
wit

12
aug
Onderhoudsproducten

Wij hebben voor elk onderhoudsprobleem een oplossing.

Onderhoudsproducten
vrijdag, 12 augustus 2016

Wij zijn verdeler van Lithofin producten.

Onze ervaring, ondersteund door de expertise van Lithofin zorgen voor een oplossing voor zo goed als elk onderhoudsprobleem.

Het komt er op aan het juiste product op de juiste manier toe te passen.

Er zijn producten voor specifieke problemen, maar ook voor het gewoon dagelijks onderhoud.

Laat u informeren. 

       

20
feb
Trapbekleding.

Deze maand in de kijker: Trapbekleding in natuursteen.

Trapbekleding.
zaterdag, 20 februari 2016

Als u een betonnen trap wil bekleden met natuursteen, dan voelen wij ons aangesproken.

Maak uw keuze uit een ruim aanbod marmers en granieten geschikt voor intens gebruik.
Wij komen de betonnen trap opmeten en berekenen een vrijblijvende offerte.
Zo hebben wij een goed inzicht in het materiaalgebruik en de moeilijkheidsgraad.

Trappen worden door ons steeds opgemeten en uitgetekend.
Zelfplaatsers krijgen gratis een gededailleerd en genummerd plan.
Op die manier kan de plaatsing haast niet meer fout lopen.Bezoek fotogalerij.

24
mrt
Brochure natuursteen buitenbevloering

Brochure Natuursteen buitentegels bestellen.

Brochure natuursteen buitenbevloering
maandag, 24 maart 2014

Wij hebben een brochure over natuursteentegels die geschikt zijn voor buitenbevloering.
81 bladzijden boordevol info en foto's.
Ook praktische tips en plaatsingsmethoden komen aan bod.

Wilt u dat wij u een exemplaar per post toesturen?
Meld u dan aan via het contactformulier. 

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden

Al onze ondernemingen, verkopen, leveringen en tussenkomsten zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden behoudens bijzondere schriftelijke afwijking door ons uitdrukkelijk aangenomen.
In geval van akkoord met de aannemingsoffertes en prijsopgaven, dient één exemplaar gedateerd en ondertekend teruggezonden te worden. De ondertekening van aannemingsovereenkomst, bestelling, evenals de aanvaarding van offerte en factuur, gelden als uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze verkoops- en aannemingsvoorwaarden.

Aanbieding en aanvaarding

 1. De offerten, aanbiedingen en tarieven geschieden vrijblijvend zonder verplichting en blijven slechts geldig voor 30 dagen (behoudens uitdrukkelijk vermeld). Stalen of monsters worden slechts ter aanduiding gegeven benaderend inzake kwaliteit, gewicht, afmeting, structuur, tekening, inhoud, materiaaldikten, afwerking. Ook de geleverde waren genieten het voorrecht van de gebruikelijke toleranties; de overeengekomen aantallen, materiaaldikten, gewichten, afmetingen, inhouden en kleuren worden zo nauwkeurig mogelijk geëerbiedigd doch gelden onder voorbehoud voor de in de handel gebruikelijke toleranties. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen aangaande verschillen te wijten aan natuurstenen of marmer. Alle stenen worden berekend en verkocht met een minimum van 0,010 m3 en 0,10 m3. Voor marmer worden alle zichtbare kanten gerekend.
 2. Bestelling en orders worden pas definitief bij onze schriftelijke bevestiging. Cliënt is verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van onze bevestiging, tenzij hij ons binnen de vier dagen schriftelijk zijn gebeurlijke opmerkingen doet kennen.
 3. Behalve in geval van verborgen gebrek brengt de verwerking van de materialen altijd aanvaarding mee. Kunnen geen aanleiding geven tot klachten of schadevergoeding,
  1) haarscheurtjes, windbarsten of uitslag eigen aan het product;
  2) ontglazing afhankelijk van gebruik en onderhoud der materialen;
  3) mislukkingen, ongevallen of minwaarde ingevolge ondeskundig gebruik van de geleverde goederen, of gebruik buiten normale bestemming of niet volgens de regels van een goed vakmanschap of in slechte voorwaarden opgeslagen of slecht onderhouden zoals met schadelijke stoffen;
  4) scheuren, barsten in vloeren en tegels, die het gevolg zijn van verzakkingen, trillingen of doorbuiging van de draagvloer of -muur;
  5) scheuren, bellen, gaten, eigen aan het product of de grondstof.
  Bij geschil kan ons nooit meer gevraagd worden dan het gewoon vervangen der gebruikte goederen zonder plaatsing of verwerking. Geen waarborg wordt gegeven tegen afslijten of beschadigingen van verglaasde tegels en vloeren.
 4. Al onze studies, ontwerpen, plans, modellen en stalen blijven onze eigendom en mogen niet nagemaakt noch aan derden afgestaan worden. Wanneer de prijsopgave berekend werd aan de hand van maten, hoeveelheden, gegevens of plannen, niet door ons genomen of getekend kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor te weinig geleverde goederen, of voor overschotten of verkeerde leveringen, die door ons niet worden teruggenomen. Bijleveringen worden steeds bijgerekend als ze niet uitdrukkelijk in de prijsopgave zijn vermeld.

Leveringen en termijnen

 1. De overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk nagekomen, maar worden benaderd opgegeven bij wijze van inlichting en binden ons niet. De cliënt kan er zich niet op beroepen noch schadevergoedingen of boete eisen in geval van verlenging van de opgegeven termijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk beding. Wij behouden ons het recht voor met vrijstelling van alle verantwoordelijkheid en schadevergoeding, zelfs bij uitdrukkelijke overeenkomst, de leveranties en werken stop te zetten, wanneer de cliënt in gebreke blijft met het nakomen van zijn verplichtingen en bij overmacht o.m. ook werkstaking, ongeval, gewettigde afwezigheid van werknemers, vorst, beperking in bevoorrading en in gebreke blijven van leveranciers.
 2. De koopwaren worden aanzien als aanvaard voor het aantal en hoeveelheid bij de lading of lossing alleszins als de afleveringsbon wordt ondertekend. Ze reizen op risico van de koper. Behoudens uitdrukkelijk anders beschreven, zijn de prijzen van het vervoer, laden, lossen of ophalen nooit inbegrepen.
 3. De materialen worden zo vlug mogelijk geleverd voor de uitvoering der werken om prijsverhoging te voorkomen, en onmiddellijk na levering gefactureerd. Indien de cliënt niet over voldoende ruimte beschikt om de materialen te stapelen, nemen wij de materialen in voorraad en wordt 60% van de factuurwaarden van de gestockeerde materialen aangerekend bij het in voorraad nemen. De resterende 40% bij de levering vlak voor de plaatsing.

Tarieven - betaling - klachten

 1. Werken in uurloon uitgevoerd worden gerekend vanaf vertrek tot aankomst in Oostmalle.
  Als de uitvoeringstermijn gespreid is over meer dan 2 weken, wordt er een tussenafrekening opgemaakt aan de hand van de op dat moment uitgevoerde werken.
 2. Indien de materialen, waarvan de prijslijstdatum vroeger valt dan de datum van het akkoord, intussen in prijs verhoogd werden, worden ze niet meer aan het vervallen tarief geleverd en wordt de cliënt schriftelijk in kennis gesteld van de prijsverhoging.
 3. Al onze rekeningen en facturen zijn betaalbaar op de zetel van onze firma te Oostmalle, uiterlijk binnen 15 dagen na hun datum.
  Bij niet-betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd ten bedrage van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag, zijnde 15 dagen na factuurdatum.
  Verder is een schadevergoeding verschuldigd, die tussen partijen forfaitair wordt begroot op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 123,95, in volgende gevallen:
  1. Ten laste van de A. VAN HOUTEN b.v.b.a. voor zover deze niet zou voldoen aan haar leveringsplicht, zoals hoger bepaald, en zulks uiterlijk 8 dagen na daartoe per aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld;
  2. Ten laste van de klant voor zover deze niet zou overgaan tot betaling van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de factuur geldend als betaalbaarstelling.
  Bij contractbreuk door cliënt of koper heeft de A. VAN HOUTEN b.v.b.a. de keuze om ofwel een vergoeding te vorderen van 40% van de totale waarde der overeenkomst, ofwel uitvoering van het contract te eisen.
 4. De cliënt dient de door ons genomen maten en afmetingen na te zien en in geval van missing door ons binnen de vier dagen hiervan in kennis te stellen, zoniet draagt hij de verantwoordelijkheid voor de hieruit voorkomende gevolgen. De koper is gehouden onmiddellijk na ontvangst de goederen te controleren op gewicht, aantal, kwaliteit en kleur.
  Alle bezwaren, betwistingen, klachten nopens de levering, koopwaar, kwaliteit, hoeveelheid enz. of over de termen van de factuur of rekening, moeten aangetekend geschieden binnen de vier dagen na ontvangst en tevens voor de plaatsing van de goederen of verwerking der materialen.
  In geval zich verborgen gebreken manifesteren, zal de koper of cliënt deze onmiddellijk en uiterlijk 4 werkdagen na hun ontdekking ter kennis brengen van de A. VAN HOUTEN b.v.b.a. Indien de verborgen gebreken zich manifesteren voor verwerking der materialen zal de A. VAN HOUTEN b.v.b.a. niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor deze gebreken indien de materialen ondertussen toch verwerkt worden.
 5. Alle geschillen, betwistingen en invorderingen zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van Zandhoven en/of de Rechtbanken van Antwerpen.